Coronavirus

Kan de vereniging verantwoordelijk zijn voor een besmetting?

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn ook tennis- en padelverenigingen geconfronteerd met tal van regels en richtlijnen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te perken. Maar wat doe je als bestuur als er toch iemand besmet is geraakt, wie draagt de verantwoordelijkheid? Is dat altijd de besmette persoon zelf, of kan de verantwoordelijkheid ook bij een ander liggen, bijvoorbeeld bij de vereniging?

Het uitgangspunt blijft dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen schade, in dit geval besmetting met het virus. Tenzij een ander aantoonbaar schuld draagt. Bij personen kan daar sprake van zijn als iemand protocol breekt door ondanks een geconstateerde besmetting naar de vereniging te komen en een ander te besmetten. Maar hoe zit het met de sportvereniging zelf?

Verantwoordelijkheid vereniging

De vereniging kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor al deze keuzes van individuen. In de huidige situatie, sinds de uitbraak van het virus in maart, is het de verantwoordelijkheid van de vereniging dat op en rondom de accommodatie iedereen de geldende coronaregels en richtlijnen zo goed mogelijk naleeft. Vervolgens gaat de gemeente over de controle en handhaving van deze regels. Worden de regels op het tennispark niet goed nageleefd, dan kan de gemeente besluiten tot sluiting van de accommodatie.

Een vereniging kan eigenlijk maar in twee situaties schuld hebben aan een besmetting op de vereniging, als al vast te stellen is dat de besmetting daadwerkelijk op de vereniging heeft plaatsgevonden:

        • Als de vereniging zich aantoonbaar niet aan de noodverordeningen en protocollen heeft gehouden;
        • Als de vereniging wist dat er een besmettelijk persoon aanwezig was en daar niets aan heeft gedaan.

Zorg er dus voor dat de coronaprotocollen duidelijk gecommuniceerd worden aan leden, vrijwilligers en bezoekers en dat deze protocollen opgevolgd worden. Heeft jouw vereniging een pachter? Maak dan goede afspraken met de pachter over wie waar verantwoordelijk voor is. De pachter zal in ieder geval het horecaprotocol moeten uitdragen.

Wat te doen als iemand zich niet aan de regels houdt?

Het kan zeker voorkomen dat jij als vereniging alles tot in de puntjes geregeld hebt om de regels zo goed mogelijk na te leven, maar mensen op het park de regels minder goed in acht nemen. Wat doe je dan?

Wanneer een lid (of team) van de vereniging zich niet houdt aan de coronaprotocollen (of andere aanwijzingen) dan kan het bestuur van de vereniging een bestuurlijke maatregel opleggen. Het is goed om eerst aan dossieropbouw te doen, dus te beginnen met het afgeven van een waarschuwing. Op basis van de statuten en/of het huishoudelijk reglement kan in geval van herhaling een schorsing opgelegd worden. Het is altijd raadzaam om bestuurlijke maatregelen schriftelijk te bevestigen. Wanneer iemand te gast is op de vereniging (en dus geen lid is), kan de vereniging die persoon op basis van hun huisrecht aanspreken en verzoeken de coronaprotocollen of andere aanwijzingen op te volgen. Wanneer iemand daar geen gehoor aan geeft, kan die persoon van het park verwijderd worden.